About Login

View citation-styles

Data

URI: citation-styles/resource/citation-styles186896 Name: ISO-690 (full note, Slovak)CSL: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <style xmlns="http://purl.org/net/xbiblio/csl" version="1.0" class="note" default-locale="sk-SK" demote-non-dropping-particle="sort-only"> <info> <title>ISO-690 (full note, Slovak)</title> <!--UPOZORNENIA: 1. Pre zobrazovanie internetovej adresy pri citovaní elektronických periodík je nutné zapnúť túto funkciu v programe Zotero>Predvoľby>Citovanie>Štýly zaškrtnutím políčka dole. 2. Zotero 3.0 zatiaľ nepodporuje zobrazenie rozsahu dátumov, napr. 1950 &#8211; 1975. Je však možné do Zotera zadať napr. 1950zzz1975 a pri finálnej úprave nahradiť "zzz" správnym " &#8211; ".--> <id>http://www.zotero.org/styles/iso690-full-note-sk</id> <link href="http://www.zotero.org/styles/iso690-full-note-sk" rel="self"/> <link href="http://www.frcth.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studijne/VP_4_2012_zaverecne_prace_oprava_22.11.2012.pdf" rel="documentation"/> <author> <name>Pavel Vilhan</name> <email>Pavel(dot)Vilhan(at)frcth(dot)uniba(dot)sk</email> <uri>http://www.kniznice.eu</uri> </author> <category citation-format="note"/> <category field="theology"/> <summary>ISO 690 style for the Comenius University, Faculty of Theology in Bratislava, Slovakia. Citations in notes with full bibliography (Metóda priebežných poznámok).</summary> <updated>2012-11-22T19:24:01+00:00</updated> <rights license="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License</rights> </info> <locale xml:lang="sk"> <terms> <term name="et-al">et al.</term> <term name="editor" form="short"> <single>ed</single> <multiple>eds</multiple> </term> <term name="in">in:</term> <term name="page-range-delimiter"> &#8211; </term> </terms> </locale> <macro name="contributors-full"> <choose> <if variable="author"> <names variable="author"> <name name-as-sort-order="all" sort-separator=", " delimiter=", " delimiter-precedes-last="always"> <name-part name="family" text-case="uppercase"/> </name> </names> </if> <else-if variable="editor"> <names variable="editor"> <name name-as-sort-order="all" sort-separator=", " delimiter=", " delimiter-precedes-last="always"> <name-part name="family" text-case="uppercase"/> </name> <label prefix=". " form="short" plural="contextual" suffix="."/> </names> </else-if> </choose> </macro> <macro name="contributors-long"> <choose> <if variable="author"> <names variable="author"> <name name-as-sort-order="all" initialize-with="." sort-separator=", " delimiter=", " delimiter-precedes-last="always"> <name-part name="family" text-case="uppercase"/> </name> </names> </if> <else-if variable="editor"> <names variable="editor"> <name name-as-sort-order="all" initialize-with="." sort-separator=", " delimiter=", " delimiter-precedes-last="always"> <name-part name="family" text-case="uppercase"/> </name> <label prefix=". " form="short" plural="contextual" suffix="."/> </names> </else-if> </choose> </macro> <macro name="contributors-short"> <choose> <if variable="author"> <names variable="author"> <name form="short" name-as-sort-order="all" initialize-with="." sort-separator=", " delimiter=", " delimiter-precedes-last="always"> <name-part name="family" text-case="uppercase"/> </name> </names> </if> <else-if variable="editor"> <names variable="editor"> <name form="short" name-as-sort-order="all" initialize-with="." sort-separator=", " delimiter=", " delimiter-precedes-last="always"> <name-part name="family" text-case="uppercase"/> </name> <label prefix=". " form="short" plural="contextual" suffix="."/> </names> </else-if> </choose> </macro> <macro name="secondary-contributors"> <choose> <if variable="author" type="book" match="all"> <names variable="editor translator" delimiter=", "> <label form="verb-short" text-case="uppercase"/> <name sort-separator=", " delimiter=", " delimiter-precedes-last="always"/> </names> </if> </choose> </macro> <macro name="container-contributors"> <choose> <if variable="container-author"> <names variable="container-author"> <name name-as-sort-order="all" initialize-with="." sort-separator=", " delimiter=", " delimiter-precedes-last="always"> <name-part name="family" text-case="uppercase"/> </name> </names> </if> <else> <choose> <if type="chapter paper-conference" match="any"> <names variable="editor"> <name name-as-sort-order="all" initialize-with="." sort-separator=", " delimiter=", " delimiter-precedes-last="always"> <name-part name="family" text-case="uppercase"/> </name> <label prefix=". " form="short" plural="contextual" suffix="."/> </names> </if> </choose> </else> </choose> </macro> <macro name="container-contributors-full"> <choose> <if variable="container-author"> <names variable="container-author"> <name name-as-sort-order="all" sort-separator=", " delimiter=", " delimiter-precedes-last="always"> <name-part name="family" text-case="uppercase"/> </name> </names> </if> <else> <choose> <if type="chapter paper-conference" match="any"> <names variable="editor"> <name name-as-sort-order="all" sort-separator=", " delimiter=", " delimiter-precedes-last="always"> <name-part name="family" text-case="uppercase"/> </name> <label prefix=". " form="short" plural="contextual" suffix="."/> </names> </if> </choose> </else> </choose> </macro> <macro name="title-long"> <group delimiter=". "> <text variable="title"/> <text macro="secondary-contributors"/> </group> </macro> <macro name="title-short"> <group delimiter=". "> <text variable="title" form="short"/> </group> </macro> <macro name="container"> <choose> <if type="chapter webpage" match="any"> <text term="in" text-case="capitalize-first" suffix=" "/> <text macro="container-contributors" suffix=" "/> <choose> <if variable="container-title"> <text variable="container-title" font-style="italic"/> <text prefix=" " macro="medium"/> </if> <else-if variable="volume"> <text prefix=", " term="volume" form="short" suffix=". "/> <text variable="volume"/> </else-if> </choose> </if> <else-if type="article-journal article-magazine article-newspaper" match="any"> <text term="in" text-case="capitalize-first" suffix=" "/> <text variable="container-title" font-style="italic"/> <text prefix=" " macro="medium"/> </else-if> </choose> </macro> <macro name="container-full"> <choose> <if type="chapter webpage" match="any"> <text term="in" text-case="capitalize-first" suffix=" "/> <text macro="container-contributors-full" suffix=" "/> <choose> <if variable="container-title"> <text variable="container-title" font-style="italic"/> <text prefix=" " macro="medium"/> </if> <else-if variable="volume"> <text prefix=", " term="volume" form="short" suffix=". "/> <text variable="volume"/> </else-if> </choose> </if> <else-if type="article-journal article-magazine article-newspaper" match="any"> <text term="in" text-case="capitalize-first" suffix=" "/> <text variable="container-title" font-style="italic"/> <text prefix=" " macro="medium"/> </else-if> </choose> </macro> <macro name="edition"> <choose> <if variable="edition"> <text variable="edition" suffix="."/> <text prefix=" " term="edition" form="short" suffix="."/> </if> </choose> </macro> <macro name="publisher-place"> <group delimiter="; "> <choose> <if variable="publisher-place accessed URL" match="any"> <text variable="publisher-place"/> </if> <else> <text value="[s.l.]"/> </else> </choose> </group> </macro> <macro name="printers"> <group delimiter="; "> <choose> <if variable="publisher accessed URL" match="any"> <text variable="publisher"/> </if> <else> <text value="[s.n.]"/> </else> </choose> </group> </macro> <macro name="publisher"> <group delimiter=": "> <text macro="publisher-place"/> <text macro="printers"/> </group> </macro> <macro name="issued"> <choose> <if type="book chapter paper-conference" match="any"> <text prefix=" " macro="publisher" suffix=", "/> <date variable="issued"> <date-part name="year" range-delimiter=" &#8211; "/> </date> </if> <else-if type="article-journal article-magazine article-newspaper" match="any"> <date variable="issued"> <date-part name="year" range-delimiter=" &#8211; "/> </date> <choose> <if variable="volume"> <text prefix=", " term="volume" form="short" suffix=". "/> <text variable="volume"/> </if> </choose> <choose> <if variable="issue"> <text prefix=", " term="issue" form="short" suffix=". "/> <text variable="issue"/> </if> </choose> </else-if> </choose> </macro> <macro name="citation-locator"> <label variable="locator" form="short" suffix=". "/> <text variable="locator"/> </macro> <macro name="collection"> <text variable="collection-title"/> <text prefix=" " variable="collection-number"/> <choose> <if variable="collection-editor"> <text prefix=", " term="editor" form="verb-short" text-case="uppercase" suffix=" "/> </if> </choose> </macro> <macro name="ISBN"> <choose> <if variable="ISBN"> <text variable="ISBN" prefix="ISBN "/> </if> </choose> </macro> <macro name="ISSN"> <choose> <if variable="ISSN"> <text variable="ISSN" prefix="ISSN "/> </if> </choose> </macro> <macro name="medium"> <choose> <if variable="accessed URL" match="any"> <text term="online" prefix="[" suffix="]"/> </if> <else> <text variable="archive" prefix="[" suffix="]"/> </else> </choose> </macro> <macro name="quoted"> <group prefix="[cit. " suffix="]"> <date variable="accessed"> <date-part name="day" suffix="." form="numeric-leading-zeros"/> <date-part name="month" suffix="." form="numeric-leading-zeros"/> <date-part name="year"/> </date> </group> </macro> <citation et-al-min="4" et-al-use-first="1" disambiguate-add-names="true"> <layout suffix="." delimiter="; "> <choose> <if position="subsequent"> <text macro="contributors-short" suffix=", "/> <text macro="title-short"/> <choose> <if variable="locator"> <text prefix=", " macro="citation-locator"/> </if> <else-if variable="accessed URL" match="any"> <text term="online" prefix=" [" suffix="]. "/> <text macro="quoted"/> <text variable="URL" prefix=". Dostupné na internete: "/> </else-if> </choose> </if> <else> <choose> <if type="book thesis" match="any"> <text macro="contributors-long" suffix=". "/> <text macro="title-long" font-style="italic"/> <text prefix=" " macro="medium" suffix="."/> <text prefix=". " macro="issued" suffix=","/> <text prefix=" " macro="citation-locator"/> <text prefix=". " macro="quoted" suffix="."/> <text variable="URL" prefix=". Dostupné na internete: "/> </if> <else-if type="chapter entry entry-dictionary entry-encyclopedia" match="any"> <text macro="contributors-long" suffix=". "/> <text macro="title-long" suffix=". "/> <text macro="container"/> <text prefix=". " macro="issued"/> <text prefix=". " macro="collection"/> <text prefix=", zv. " variable="volume"/> <text prefix=", " macro="citation-locator"/> <text prefix=". " macro="quoted" suffix="."/> <text variable="URL" prefix=". Dostupné na internete: "/> </else-if> <else-if type="article-journal article-magazine article-newspaper" match="any"> <text macro="contributors-long" suffix=". "/> <text macro="title-long" suffix=". "/> <text macro="container"/> <text prefix=". " macro="issued"/> <choose> <if variable="locator accessed URL" match="any"> <text prefix=", " macro="citation-locator"/> </if> </choose> <text prefix=". " macro="quoted" suffix="."/> <text variable="URL" prefix=". Dostupné na internete: "/> </else-if> <else-if type="webpage manuscript report patent personal_communication" match="any"> <text macro="contributors-long" suffix=" "/> <text macro="title-long"/> <text macro="container" prefix=". "/> <text prefix=", " macro="issued" suffix="."/> <choose> <if variable="locator accessed URL" match="any"> <text prefix=", " macro="citation-locator"/> </if> </choose> <text prefix=" " macro="quoted" suffix="."/> <text variable="URL" prefix=". Dostupné na internete: "/> </else-if> </choose> </else> </choose> </layout> </citation> <bibliography et-al-min="4" et-al-use-first="1"> <sort> <key macro="contributors-full" names-min="3" names-use-first="3"/> <key macro="title-long"/> </sort> <layout> <choose> <if type="book thesis" match="any"> <text macro="contributors-full" suffix=". "/> <text macro="title-long" font-style="italic"/> <text prefix=" " macro="medium" suffix="."/> <text prefix=". " macro="secondary-contributors"/> <text prefix=". " macro="edition" suffix="."/> <text prefix=". " macro="issued" suffix="."/> <text prefix=". " macro="quoted" suffix="."/> <text prefix=". " macro="collection" suffix="."/> <text prefix=". " variable="note" suffix="."/> <text prefix=". " macro="ISBN" suffix="."/> <text variable="URL" prefix=". Dostupné na internete: "/> </if> <else-if type="chapter entry entry-dictionary entry-encyclopedia" match="any"> <text macro="contributors-full" suffix=". "/> <text macro="title-long" suffix=". "/> <text macro="container-full"/> <choose> <if variable="accessed URL archive" match="any"> <text prefix=". " macro="edition"/> <text prefix=". " macro="issued"/> <text prefix=". " macro="quoted"/> <text prefix=", s. " variable="page" suffix="."/> <text prefix=" " variable="note" suffix="."/> <text prefix=" " macro="ISBN" suffix="."/> <text variable="URL" prefix=". Dostupné na internete: "/> </if> <else> <text prefix=". " macro="edition"/> <text prefix=". " macro="issued"/> <text prefix=". " macro="collection"/> <text prefix=", zv. " variable="volume"/> <text prefix=", s. " variable="page" suffix="."/> <text prefix=" " variable="note" suffix="."/> <text prefix=" " macro="ISBN" suffix="."/> </else> </choose> </else-if> <else-if type="article-journal article-magazine article-newspaper" match="any"> <text macro="contributors-full" suffix=". "/> <text macro="title-long" suffix=". "/> <text macro="container-full"/> <text prefix=". " macro="issued"/> <text prefix=". " macro="quoted"/> <text prefix=", s. " variable="page" suffix="."/> <text prefix=" " variable="note" suffix="."/> <text prefix=" " macro="ISSN" suffix="."/> <text variable="URL" prefix=". Dostupné na internete: "/> </else-if> <else-if type="webpage manuscript patent report personal_communication" match="any"> <text macro="contributors-full" suffix=". "/> <text macro="title-long" font-style="italic" suffix=". "/> <text macro="container-full"/> <text prefix=", " macro="issued"/> <text prefix=" " macro="quoted" suffix="."/> <text prefix=" " variable="note" suffix="."/> <text variable="URL" prefix=". Dostupné na internete: "/> </else-if> </choose> </layout> </bibliography> </style>